Privacy Policy Overmeer Transport

Overmeer Transport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren
 • Functionele cookies: om de website beter te laten werken

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Overmeer Transport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Overmeer Transport zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Hieronder gaan we nog wat dieper in op de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Overmeer Transport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Overmeer Transport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Overmeer Transport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Overmeer Transport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Overmeer Transport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Overmeer Transport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Overmeer Transport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Overmeer Transport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Overmeer Transport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Overmeer Transport neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben specialisten ingehuurd die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door strenge controle zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Daarnaast laten we bij Overmeer Transport regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze kwaliteitsmedewerker.

Welke rechten kun u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

 

Recht op informatie

U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen bij de personeelsfunctionaris.

 

Recht op correctie

U hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u aanvragen bij de personeelsfunctionaris.

 

Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor de doelen waarvoor we ze verzameld hebben.

 

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens zelf kan bewaren.

 

Recht op beperking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact opnemen de personeelsfunctionaris.

 

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek de personeelsfunctionaris.

 

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer U een klacht hebt, neem dan contact op met de personeelsfunctionaris. Tot slot hebt u het recht om zich met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

 

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Bewaartermijn

Overmeer Transport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Overmeer Transport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop Overmeer Transport met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met de personeelsfunctionaris. We helpen u graag.

 

Contactgegevens

Overmeer Transport
Stougjesdijk 149
3271 KB Mijnsheerenland
kwaliteit@overmeer-logistics.com

 

Privacy Policy Overmeer Transport

Overmeer Transport does value your personal data. In this privacy policy Overmeer intends to provide you with clear and transparent information about how we handle personal data.

Use of cookies

For the functionality of our website we use cookies. Cookies are small information files which can automatically be stored whilst visiting a website or being read from a used device (like a pc, tablet or smartphone). This happens through the web browser of the device. There are different sorts of cookies. We use the following cookies:

 • Analytic Cookies: to analyse the use of our website by visitors and through that make improvements;
 • Functional Cookies: to have a better use of the website.

Cookies on our website are placed by the American organization Google, as part of the Analytics service. We use this service to be informed, and receive reports of how visitors use our website. We don’t use this service for logged-in users. We have not permitted Google to use the collected Analytics-information for other Google services, we anonymize IP-addresses. The by Google collected information is being transferred and stored on servers in the United States. We have a processor-agreement with Google. Information collected by Google is being anonymized as much as possible. We have no influence on the use of the data by Google and/or third parties. Google can make the collected information available to third parties when required by law, or when third parties process the information for Google. Google is bound to the privacy principles of, and is affiliated with Privacy Shield of the American Secretary of the Treasure and the European Commission. For more information on processor-agreement you can read Google’s privacy statement.

You can adjust the settings on the use of cookies, if desired, in your browser. You also have the possibility to delete cookies by hand. How to do this can be found in the manual of your browser.

We do everything within our powers to guarantee your privacy by handling your personal data carefully. Overmeer Transport is in all cases subject to the applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. This implies that we are in any case;

 • Processing your personal data is in accordance with the purpose for which they are provided, these purposes and type of personal data are to be found in this privacy policy;
 • Processing your personal data is limited to only those data minimally required for the purposes for which they are processed;
 • Request your specific and expressed permission if needed for processing your personal data;
 • Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data;
 • Not to pass on personal data to other parties, unless this is necessary for carrying out the purposes for which they were provided;
 • Are aware of your rights regarding your personal data, to point this out to you and to respect them.

We, at Overmeer Transport, are responsible for processing your personal data. If, after reading our Privacy Policy, or in a more general sense, you have questions about this or wish to contact us, you can do so using the contact details at the bottom of this document. In the following part we will provide in-depth information on processing personal data.

Processing of personal data from customers or suppliers

Personal data of customers or suppliers are processed by Overmeer Transport for the following objective(s):

 • Administrative objectives;
 • Communication regarding orders and/or invitations;
 • Executing an order or issuing an order;

Basis for these personal data are:

 • The agreed assignment

Overmeer can ask you to provide personal data for the above mentioned purpose(s):

 • First name;
 • Insertion;
 • Last name;
 • (Business) phone number;
 • (Business) e-mail address;
 • Gender;

Personal data will be filed by Overmeer in regards of above mentioned for the duration of:

 • For the duration of the agreement and afterwards in the financial administration for 7 years as required by legislation;

Processing of personal data from clients

Personal data of clients are processed by Overmeer Transport for the following objective(s):

 • Administrative purposes;
 • Implement the treatment agreement;

Basis for these personal data are:

 • The treatment agreement;

Overmeer can ask you to provide personal data for the above mentioned purpose(s):

 • First name;
 • Insertion;
 • Last name;
 • Telephone number;
 • E-mail address;
 • Gender;

Personal data will be filed by Overmeer in regards of above mentioned for the duration of:

 • For the duration of the agreement and afterwards for a minimum 15 years;

Processing personal data from employees

Personal data of employees are processed by Overmeer Transport for the following objective(s):

 • Implement the employment contract;

Basis for these personal data are:

 • The employment contract;

Overmeer can ask you to provide personal data for the above mentioned purpose(s):

 • First name;
 • Insertion;
 • Last name;
 • Telephone number;
 • E-mail address;
 • Date of birth;
 • Salary data;
 • Gender;
 • Copy of ID
 • Social Security number;
 • Bank details;

Personal data will be filed by Overmeer in regards of above mentioned for the duration of:

 • For the duration of the agreement and afterwards in the financial administration for 7 years as required by legislation;

Overmeer Transport implements all reasonable measures to ensure a level of security appropriate to the risks that are presented by the processing, in particular protection against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to personal data transmitted, stored or otherwise processed. Overmeer has specialists, working on maintaining the required safety of our systems whilst searching for vulnerabilities. Through strict control measures Overmeer ensures personal data is only made available to authorized personnel processing personal data when necessary. Overmeer ensures that external experts regularly check the functionality of the safety measures. When Overmeer transmits your personal data to others we demand that the involved party handles the data given in compliance with GDPR legislation. When you think your personal data is not handled in compliance with GDPR legislation you can address your concerns to the Quality manager.

Which rights can you exercise with regards to your data

The right for information

You have the right, in a understandable and transparent way, to receive explanation on how we handle your personal data and which rights you can exercise. For that reason we explain in this privacy policy which data we collect from you and how we take care of your data.

The right to insight

You, at all times, have the right to request insight in the data we have available from you. To do so you can send a request to our HR-manager.

The right to correction

You have the right to have correct your personal data when these are incorrect, outdated and/or to have them supplemented when incomplete. To do so you can send a request to our HR-manager.

The right to object

You have the right to object to processing your data if you disagree to the way we process your data. This right is applicable to the data we use for the purpose(s) we collected them for.

The right to dataportibility

You have the right to receive the data we have collected with regards to your agreements/contracts with us, in a machine-readable format, to provide you with the possibility to file them yourself.

The right to constraint

You have the right to request limited processing of your data. This implies that we may file your data but not use them. This right arises in a number of cases. If you are under the impression that you have to use this right you can contact the HR-manager to help you further.

The right to be forgotten / deletion of your account

You have the right to request deletion of the data we have from you. When you file a request to delete your account, we will delete data that can be traced back to you with the exemption of data we are required to have by law. You have the possibility to file a request for deletion to the HR-manager.

The right to file a complaint

You have the right to file a complaint on how we handle your data. Contact the HR-manager when you wish to file a complaint. Finally, you have the right to turn in your complaint to the Autoriteit Persoonsgegevens for them to handle it.

Other external service providers

We make use external service providers who perform services for Overmeer in various ways. Sometimes there´s a need to provide them with personal data. We only share those personal data required for the order the external service provider executes for us. We do not sell personal data to these service providers nor to third parties. We conclude agreements with all external service providers wherein we set agreements on what those external service providers can do with the provided information.

The type of work the external service providers carry out for us are;

 • Support when delivering digital services such as hosting, maintenance and support of our website and applications;
 • Supporting customer surveys and gaining ratings and reviews
 • Providing financial services such as payment services, debt collecting agencies and credit rating agencies;

Filing period

Overmeer Transport does not file personal data longer than necessary for the purpose they have been provided for, or as dictated per legislative requirements.

Security

Overmeer Transport has implemented appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risks that are presented by unlawful processing of personal data in every possible way. We have, for instance, implemented the following measures;

 • All personnel, on behalf of Overmeer Transport, who have access to personal data are obligated to handle these with the utmost level of discretion;
 • All digital systems can only be entered by entering an username and password;
 • We pseudonimize and encrypt personal data when there´s a need to do so;
 • We make back-ups of personal data to be able to restore these in case of physical or technical incidents;
 • We test and evaluate our preventive measures regularly;
 • Personnel is made aware of the importance of carefully handling personal data;

Questions?

If any questions arise concerning the way Overmeer Transport handles personal data do not hesitate to contact the HR-manager. We are gladly at your service.

Contact details

Overmeer Transport
Stougjesdijk 149
3271 KB Mijnsheerenland
The Netherlands
kwaliteit@overmeer-logistics.com